پارس حساب px-3000 plus

ماشین حساب مهندسی پارس حساب px-3000 pluus صفحه نمایش طبیعی (توابع به همان شکل نوشتاری نمایش داده می‏شود)‏ ‏
حافظه ذخیره محاسبات انجام شده قبلی‏ ‏
قابلیت بازگشت و تصحیح‏ ‏
محاسبات اعداد کسری‏ ‏
محاسبات درصد‏ ‏
محاسبات علمی:‏ ‏
– محاسبات مثلثاتی و عکس آنها
– محاسبات هذلولی و عکس آنها
– تبدیل واحدهای زاویه شامل: درجه، گراد و رادیان
– محاسبات لگاریتمی و توان و عکس آنها
– محاسبات ریشه دوم ، ریشه سوم ، توان دوم و توان سوم
– محاسبات معکوس ، فاکتوریل
– محاسبات تبدیل واحدهای متریک
– تبدیل محورهای مختصات
– محاسبات ترکیب و جابجایی
محاسبات آماری:
– محاسبات رگرسیون
– محاسبات انحراف معیار
محاسبات درجه، دقیقه، ثانیه 
همراه با کیف

برچسب‌ها, , , , , , ,

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com