پارس حساب GX-8000

تنها ماشین حساب مهتدسی پارس حساب با قابلیت رسم نمودار‏‏ ‏
آنالیز نمودار (Solve, Sketch,Trace, Zoom)‏‏ ‏
رسم نمودار آماری با یک و دو متغیر‏ ‏

PARS HESAB‏
79 مرحله حافظه فرمولی‏‏ ‏
حافظه ذخيره محاسبات انجام شده قبلی تا 300 مرحله‏ ‏ ‏
محاسبات انتگرالی‏
محاسبات مبنای N‏
محاسبات اعداد مختلط‏
محاسبات رگرسیون‏
محاسبات انحراف معیار‏
محاسبات اعداد کسری‏
محاسبات درصد‏
محاسبات علمی:‏
– محاسبات مثلثاتی و عکس آنها‏
– محاسبات هذلولی و عکس آنها‏
– محاسبات لگاريتمی و توانی‏
– محاسبات معکوس ، فاکتوريل‏
– محاسبات تبديل واحدهای متريک
محاسبات درجه ، دقیقه ، ثانیه‏
همراه با کیف‏

جهت اطلاع بیشتر با 02166705310 تماس حاصل فرمایید

ماشین حساب مهندسی پارس حساب با قابلیت رسم نمودار pars hesab Gx-8000

 

برچسب‌ها, , , , , , , ,

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com