پارس حساب PX-5600PV

قابلیت برنامه نویسی با ظرفیت ۴۰۰۰ مرحله
۲۰۰ حافظه
صفحه نمایش دو ردیفی
حافظه فرمولی
محاسبات انتگرالی
نمایش همزمان فرمول‏ها و نتایج
قابلیت بازگشت و تصحیح
محاسبات علمی:
– محاسبات مثلثاتی و عکس آنها
– محاسبات هذلولی و عکس آنها
– تبدیل واحدهای زاویه شامل: درجه، گراد و رادیان
– محاسبات لگاریتمی و توان و عکس آنها
– محاسبات ریشه دوم ، ریشه سوم ، توان دوم و توان سوم
– محاسبات معکوس ، فاکتوریل
– تبدیل محورهای مختصات
– محاسبات ترکیب و جابجایی
محاسبات آماری:
– محاسبات رگرسیون
– محاسبات انحراف معیار
محاسبات اعداد کسری
محاسبات مبنای N
ماشین حساب مهندسی پارس حساب با تمامی قابلیت های کاسیو fx-4500pa تولید شرکت پارس حساب مدل pars hesab px-5600pv
برچسب‌ها, , , , , , , ,

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com