پارس حساب PX-6000

ماشین حساب پارس حساب مهندسی

پارس حساب PX-6000

pars hesab

صفحه نمايش دو رديفی‏‏
محاسبه انتگرالی (معین و نامعین)‏
محاسبات دیفرانسیل‏
محاسبات ماتریس (3*3)‏
حل معادلات‏
حافظه فرمولی با ظرفیت 900 مرحله‏
20 فایل جهت ذخیره فرمول‏
حافظه ذخيره محاسبات انجام شده قبلی تا 400 مرحله‏
قابلیت بازگشت و تصحیح‏
محاسبات فرمولی و حافظه پاسخ‏
9 حافظه متغيير‏
محاسبات اعداد کسری:‏
– تبدیل اعداد اعشاری به کسری‏
– تبدیل اعداد کسری به اعشاری‏
محاسبات درصد‏
محاسبات علمی:‏
– محاسبات مثلثاتی و عکس آنها‏
– محاسبات هذلولی و عکس آنها‏
– تبديل واحدهای زاويه شامل (درجه ، گراد و راديان)‏
– محاسبات لگاريتمی و توان و عکس آنها‏
– محاسبات ريشه دوم ريشه سوم، توان دوم و توان سوم‏
– محاسبات معکوس، فاکتوريل و اعداد تصادفی‏
– محاسبات تبديل واحدهای متريک‏
– تبديل محورهای مختصات‏
– محاسبات ترکيب و جابه‏جایی‏
محاسبات آماری‏
– محاسبات رگرسیون‏
– محاسبات انحراف معیار‏
محاسبات توزیع احتمال‏
محاسبات اعداد مختلط‏
محاسبات آرگومان و قدر مطق‏
تبدیل واحدهای سیستم متریک به غیر متریک و بالعکس‏
محاسبات مبنای ‏N
محاسبات درجه، دقیقه، ثانیه‏
مدهای ‏Deg، Gra، Fix، Sci، Norm
همراه با کیف‏

Pars Hesab PX-6000 ماشین حساب مهندسی پارس حساب همراه با حافظه فرمولی
برچسب‌ها, , , , , , , ,

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com