ماشین حساب مهندسی پارس حساب px-3000 pluus صفحه نمایش طبیعی (توابع به همان شکل نوشتاری نمایش داده می‏شود)‏ ‏
حافظه ذخیره محاسبات انجام شده قبلی‏ ‏
قابلیت بازگشت و تصحیح‏ ‏
محاسبات اعداد کسری‏ ‏
محاسبات درصد‏ ‏
محاسبات علمی:‏ ‏
– محاسبات مثلثاتی و عکس آنها
– محاسبات هذلولی و عکس آنها
– تبديل واحدهای زاويه شامل: درجه، گراد و راديان
– محاسبات لگاريتمی و توان و عکس آنها
– محاسبات ريشه دوم ، ريشه سوم ، توان دوم و توان سوم
– محاسبات معکوس ، فاکتوريل
– محاسبات تبدیل واحدهای متریک
– تبديل محورهای مختصات
– محاسبات ترکيب و جابجایی
محاسبات آماری:
– محاسبات رگرسیون
– محاسبات انحراف معیار
محاسبات درجه، دقیقه، ثانیه 
همراه با کیف

Design , Develop & Seo By Vahid Majidi | Powered By اسکریپت.com